">بایگانی‌ها حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

حذفیات دروس عمومی و اختصاصی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی برای امتحانات نهایی ۱۴۰۰ به طور دقیق توسط آموزش و پرورش اعلام شد.

حذفیات دروس عمومی امتحانات نهایی ۱۴۰۰

حذفیات دروس عمومی امتخانات نهایی ۱۴۰۰ برای دانش آموزان هر دو رشته تجربی و ریاضی مشترک می باشد.

حذفیات ادبیات سال تحصیلی ١٣٩٩ – ۱۴۰۰

گنج حکمت ، روان خوانی و شعرخوانی

حذفیات عربی سال تحصیلی ١٣٩٩ – ۱۴۰۰

ساختار زبان(قواعد) ، کنزالحکمه / نورالسماء /البحث العلمی (پژوهش)
بخش اجباری : معجم ، تمرینات واژگان ، حوار

دروس دین و زندگی و زبان انگلیسی در امتحانات نهایی ۱۴۰۰ حذفیات ندارد.

حذفیات دروس اختصاصی رشته تجربی امتحانات نهایی ۱۴۰۰

حذفیات زیست شناسی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ – ۱۴۰۰

فصل ۱
از تالش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل


فصل ۲
از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ١
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار ٢


فصل ۳
از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان

فصل ۴
از ابتدای گفتار ٣ تا سر گونه زایی


فصل ۵
از تنظیم تنفس یاخته ای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ٢


سلامت بدن : پاداکسنده ها تا پایان فصل


فصل ۶
از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ٢
از جاندارن فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل


فصل ۷
از مهندسی بافت تا آخر گفتار ٢


فصل ۸
از زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات شیمی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ – ۱۴۰۰

فصل ۱
از آغاز فصل تا صفحه ۵
در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
( از صفحه ٣١ تا پایان فصل ) تمرینات دوره ای

فصل ۲
از آغاز فصل تا صحفه ٣٩
پیوند با زندگی صفحه ۴٩ و ۵٢
( پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل )آبکاری و فرآیند هال ، تمرین های دوره ای


فصل ۳
از آغاز فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زودگداز تا صفحه ۷٣
پیوند با زندگی صفحه ۸٣
( از باهم بیندیشیم صفحه ۸٢ تا پایان فصل ) رنگ ، مدل دریای الکترونی ، تیتانیم ، تمرین های دوره ای


فصل ۴
انرژی فعال سازی تا صفحه ١۰۰
آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ١۰۸
گروه عاملی کلید سنتزها تا صفحه ١١۶

حذفیات فیزیک امتحان نهایی دوازدهم تجربی

فصل ۱
رشته تجربی = حرکت با شتاب ثابت

حذفیات فیزیک امتحان نهایی دوازدهم ریاضی

فصل ۲
رشته تجربی = تکانه + قانون دوم نیوتن + نیروی گرانشی
رشته ریاضی = تکانه + قانون دوم نیوتن


فصل ۳
رشته تجربی = از ادراک شنوایی در صفحه ۷٣ تا سر بخش بازتاب موج + سراب + پاشندگی نور از فصل ٣
رشته ریاضی = از ادراک شنوایی در صفحه ۸١ تا پایان فصل ٣


فصل ۴
رشته تجربی = لیزر به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل
رشته ریاضی = سراب + پاشندگی نور + از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل


فصل ۵
لیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل


فصل ۶
شکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل

ریاضیات تجربی، هندسه، گسسته و حسابان در امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۰ حذفیات ندارد.

تلفن کنکور آسان است