">بایگانی‌ها آزمون آنلاین کنکور آسان است - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

آزمون آنلاین اوج یادگیری

آزمون آنلاین اوج یادگیری

آزمون های آنلاین اوج یادگیری مناسب چه کسانی است؟

آزمون های آنلاین اوج یادگیری شامل چه سوالاتی است؟

در این نوشته ابتدا در مورد سوالات آزمون آنلاین اوج یادگیری (کنکور آسان است) توضیح داده و سپس آزمون دروس اختصاصی و عمومی به طور کامل قرار گرفته است.

آزمون آنلاین اوج یادگیری، شامل سوالات کنکور سراسری پنج سال اخیر می باشد.

سوالات در سه سطح متوسط، دشوار و بسیار دشوار دسته بندی شده اند و در آزمون ها به صورت تصادفی قرار گرفته است.

نوشتن متن سوال و اطلاعات سوال روی برگه برای دانش آموز زمان بر می باشد، به همین دلیل دانش آموزان برای پاسخ گویی به سوالات، محدودیت زمانی ندارند.

ویژگی های آزمون آنلاین اوج یادگیری

  • دسترسی آسان به سوالات سنوات اخیر
  • رایگان بودن آزمون ها
  • به روز بودن سوالات
  • استاندارد بودن سوالات

آزمون آنلاین دروس اختصاصی

فیزیک دهم

اندازه گیری و چگالی

ویژگی فیزیکی مواد

کار و انرژی توان

دما گرما قانون گازها


فیزیک یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فیزیک دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

ریاضی دهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

ریاضی یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

ریاضی دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

زیست دهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

زیست یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

زیست دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

شیمی دهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

شیمی یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

شیمی دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

آزمون آنلاین دروس عمومی

ادبیات دهم

ستایش

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

ادبیات یازدهم

ستایش

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

درس هفدهم

درس هجدهم

ادبیات دوازدهم

ستایش

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

درس هفدهم

دین و زندگی دهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

دین و زندگی یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

زبان انگلیسی دهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

زبان انگلیسی یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

زبان انگلیسی دوازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

عربی دهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

عربی یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

عربی دوازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

تلفن کنکور آسان است