">بایگانی‌ها قیمت محصولات - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

لیست قیمت دی وی دی های نظام قدیم اوج یادگیری

ریاضی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
نظریه معادلات و سهمی مهندس امیر مسعودی۹۵
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) مهندس امیر مسعودی۴۰
تابع جامع  مهندس امیر مسعودی۱۰۰
قدرمطلق و جزء صحیح  مهندس امیر مسعودی۴۵
مثلثات  مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۶۰
مجانب ونگاهی به رسم نمودار مهندس امیر مسعودی۳۰
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مهندس امیر مسعودی۳۰
حد جدید مهندس امیر مسعودی۱۰۵
روش تست زنی پیوستگی مهندس امیر مسعودی۲۰
روش تست زنی تصاعدحسابی مهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعدهندسی  مهندس امیر مسعودی۴۵
مشتق۱ vvip   مهندس امیر مسعودی۱۴۰
مشتق۲ vvip  مهندس امیر مسعودی۵۰
مشتق۳ vvip مهندس امیر مسعودی۱۲۰
انتگرال،سری،نموداروروابط مثلثاتی مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش های تست زنی آمار مهندس امیر مسعودی۴۵
آنالیز ترکیبی مهندس امیر مسعودی۴۵
احتمال مهندس امیر مسعودی۹۰
ماتریس مهندس امیر مسعودی۵۰
هندسه مختصاتی مهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی هندسه ۱مهندس امیر مسعودی۵۰
دنباله و استلزام مهندس امیر مسعودی۸۰
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلسازیمهندس امیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱  مهندس امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ مهندس امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۳ مهندس امیر مسعودی۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ مهندس امیر مسعودی۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ مهندس امیر مسعودی۹۰
جمع بندی دو روزه بسته ۱ مهندس امیر مسعودی۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته ۲ مهندس امیر مسعودی۱۰۵
کتاب۵۴۰تست ریاضی شیرنگی۶۰

فیزیک اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
فیزیک اول vvip  مهندس امیر مسعودی۱۰۰
بازتاب و شکست نور مهندس امیر مسعودی۷۵
بردار و اندازه گیریمهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی کارو انرژیمهندس امیر مسعودی۴۵
فشار و چگالی   مهندس امیر مسعودی۶۰
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها  مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها  مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی ساکن  مهندس امیر مسعودی۶۰
خازن و مدارهای الکتریکی  مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی خازن مهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی مدار مهندس امیر مسعودی۶۰
القا و الکترومغناطیس  مهندس امیر مسعودی۱۶۰
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مهندس امیر مسعودی۹۰
حرکت شناسی   مهندس امیر مسعودی۱۸۰
روش تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۶۰
دینامیک  مهندس امیر مسعودی۱۰۵
روش تست زنی حرکت دایره ای مهندس امیر مسعودی۶۰
حرکت نوسانی   مهندس امیر مسعودی۱۵۰
امواج مکانیکی   مهندس امیر مسعودی۹۰
صوت و امواج الکترومفناطیس  مهندس امیر مسعودی۶۰
فیزیک اتمی و هسته ای  مهندس امیر مسعودی۷۵
جمع بندی کامل فیزیک آسان استمهندس امیر مسعودی۲۰۰
جمع بندی فیزیک پایه مهندس امیر مسعودی۲۸۰

شیمی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
شیمی دوم فصل۱-۴  مهندس عارف ربیعیان۱۵۰
کربن و ترکیبات آلی شیمی دوم مهندس عارف ربیعیان۵۰
استوکیومتری مهندس عارف ربیعیان۱۱۵
ترمودینامک  مهندس عارف ربیعیان۶۰
اموزش محلول  مهندس عارف ربیعیان۶۰
سنتیک  مهندس عارف ربیعیان۴۵
تعادل  مهندس عارف ربیعیان۶۰
اسید و  باز مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
الکتروشیمی  مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی دوم و سوم مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی چهارم مهندس عارف ربیعیان۸۰
محاسبات ریاضی در شیمی مهندس عارف ربیعیان۳۰

زیست اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش زیست دومدکتر شیخی۸۰
روش های تست زنی زیست دومدکتر شیخی۱۳۵
همایش زیست سال دومدکتر شیخی۱۰۰
زیست سال دومدکتر امیری و قریشی۱۱۵
روش تست زیست دوم ۱-۳دکتر امیری۹۰
روش تست زیست دوم ۴-۸دکتر امیری۱۸۰
آموزش زیست سومدکتر شیخی۱۲۰
روش های تست زنی زیست سومدکتر شیخی۸۰
همایش زیست سال سومدکتر شیخی۷۰
زیست سوم ۱ و ۲ و۳ و۴و ۱۱هژیر و مکری۱۲۰
کتاب زیست سومحسینی نیا۳۰
همایش ۳ روزه دوم و سومدکتر امیری۱۱۰
آموزش زیست پیش ۱دکتر شیخی۸۰
آموش زیست پیش ۲دکتر شیخی۷۰
روش های تست زنی زیست پیش۱دکتر شیخی۷۵
روش های تست زنی زیست پیش۲دکتر شیخی۷۵
گیاهیدکتر امیری۱۱۰
گیاهیدکتر شیخی۱۳۵
گیاهیدادگستری۱۰۵
ژنتیک مندلیدکتر شیخی۱۰۵
جمع بندی زیست ۹۵دکتر شیخی۷۵
جمع بندی زیست ۹۷دکتر شیخی۱۰۵
کتاب ۹۰۰ تست زیست۶۰
قید نامه زیستدکتر شیخی۶۰

ادبیات اوج یادگیری

عنوانمدرس
قیمت
قرابت معنایی منفی جدیداستاد احمدی۶۰
قرابت منفیاستاد احمدی۲۰
قرابت مثبت دوماستاد احمدی۳۰
قرابت مثبت سوماستاد احمدی۳۰
قرابت مثبت پیشاستاد احمدی۴۵
همایش فوق حرفه ای قرابتاستاد احمدی۴۵
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۳۰
زبان فارسیدکتر آبان
۱۰۵
زبان فارسی پیشرفتهدکتر آبان و استاد احمدی۵۰
جزوه زبان فارسیاستاد احمدی۵۰
جمع بندی واژگان ادبیاتاستاد احمدی۳۰
روشهای تست زنی واژگاناستاد احمدی۳۰
واژگان و املا سوماستاد احمدی۱۰۰
واژگان و املا دومدکتر آبان و استاد احمدی۴۰
ادبیات دومدکتر آبان و استاد احمدی۶۰
ادبیات سوم خط به خطدکتر آبان
۱۵۰
ادبیات سومدکتر تجبر۱۰۵
ادبیات پیش دانشگاهیمحبوبی۱۴۰
اموزش ادبیات پیشدکتر آبان
۱۳۵
جزوه ادبیاتاستاد احمدی۱۷۵
آرایه دوماستاد احمدی۳۰
آرایه سومدکتر آبان و استاد احمدی۳۰
آرایه ادبی جامعدکتر آبان و محبوبی۶۰
جمع بندی ادبیات کنکوردکتر آبان
۱۸۰
جمع بندی دو روزه ادبیاتاستاد احمدی۱۰۰
خلاقیت شعریمحبوبی۵۰

عربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
عربی ۱داوطلب۶۰
عربی ۲داوطلب۱۰۰
عربی سوم کاملساداتی۱۲۵۰
روش های تست زنی عربی اجدید۴۵
متمم عربی برتراستاد احمدی۱۳۵
عربی برتراستاد احمدی۳۰
عربی صد در صداستاد احمدی۳۰
آسان آموز واژگان عربیاستاد احمدی۹۰
مفعول فیه۴۰
مفعول مطلق۴۰
مبحث حال۴۰
مبحث تمییز(روش تست زنی منصوبات)۴۰
مبحث منادا۴۰
مبحث مستثنی۴۰
کتاب درک مطلباستاد احمدی۳۰
dvd درک مطلب۶۰
۳۰۰تست ترجمه عربی۴۰
جمع بندی عربی کنکوراستاد احمدی۴۰

زبان انگلیسی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
زبان اولمحجوبی۳۰
زبان دوممحجوبی۳۰
لغات سوممحجوبی۴۰
لغات چهارممحجوبی۸۰
گرامرمحجوبی۳۰
گرامر جدیدمحجوبی۶۰
کلوز تستمحجوبی۹۰
ریدینگمحجوبی۹۰
واژگان سوم vvipمحجوبی۱۲۰
آموزش خط به خط زبان پیشمحجوبی۴۰
تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگدانش زاده۱۰۵
روش تست زنی کلوز تستدانش زاده۷۵
روش های تست زنی گرامردانش زاده۴۵
روش های تست زنی واژگان کلیدیدانش زاده۱۳۵
همایش گرامر کنکورمحجوبی۴۵
اموزشی گرامرمحجوبی۴۵
روش های تست زنی گرامرمحجوبی۴۵
کلوزتستمحجوبی۴۵
روش های تست زنی ریدینگمحجوبی۵۰
روش تست واژگانمحجوبی۷۵
جمع بندی کنکورمحجوبی۱۰۵

دین و زندگی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
دین و زندگی دوم ۱۶ درساستاد احمدی۱۶۰
خلاقیت در ینی دوم درس ۱ تا ۷استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در دینی دوم درس ۸-۱۶استاد احمدی۱۳۵
روش تست زنی دینی دوم ۱تا۳استاد احمدی۴۵
دین و زندگی سوم ۱۶ درساستاد احمدی۱۶۰
دین و زندگی پیشاستاد احمدی۱۵۰
دینی آسان است سال چهارم درس ۱تا۳استاد احمدی۴۵
دینی آسان است سال چهارم درس ۴تا۶استاد احمدی۴۵
دینی اسان سال چهارم درس ۷-۱۰استاد احمدی۶۰
جمع بندی دینیاستاد احمدی۱۸۰

دروس انسانی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
جامعه شناسی دوممحبوبی۸۰
جامعه شناسی سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی منطق سوممحبوبی۴۰
منطق vvipمحبوبی۱۱۰
عربی سال دوم انسانیجوکار۳۰
عربی سومساداتی۱۵۰
تاریخ ادبیات ایران جهان ۱آبان۹۰
تاریخ ایران و جهان(۱) دومصفری۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۲) سومصفری۱۵۰
سبک شناسی(متون)ادبیات انسانیآبان۵۰
عروض و قافیهآبان۱۰۰
روش تست زنی ۷کتاب انسانیداوطلب۱۲۰
فلسفه سوممحبوبی۵۰
ریاضیات انسانی۳حبیبی۹۰
فلسفه پیشمحبوبی۹۰
تاریخ شناسی چهارمصفری۱۰۰
علوم اجتماعیداوطلب۱۰۰
تاریخ ادبیات ایران جهان ۲ابان۹۰
ادبیات سوم انسانیابان۹۰
جمع بندی ورش تست تاریخ ادبیات ۱و۲۹۰

آلفا

عنوانمدرسقیمت
صوتی ۱ و ۲استاد احمدی۱۰
تصویری ۱ و ۲استاد احمدی۱۰
تجسم خلاق۵
جزوه تمرینات تندخوانی۱۰
جزوه برنامه ریزی۱۰
موفقیت برنامه ریزی+کتاب باستاد احمدی۵۰

کنکور آسان است

لیست قیمت دی وی دی های انسانی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
اقتصاد دهمحاجی لر۲۱۰
ریاضی دهمعلیشاه۱۳۵
عربی دهمدکتر آبان۱۳۵
جامعه شناسی دهمحاجی لر۹۰
منطق دهممحبوبی۱۰۵
تاریخ ایران جهان ۱ دهممحمودی۷۵
عربی یازدهمدکتر آبان۱۲۰
جمع بندی ریاضی جدید و قدیم۹۰
تاریخ ایران جهان۲ یازدهممحمودی۱۲۰
علوم و فنون دهمدکتر آبان۷۵
روش علوم و فنون ۱دکتر آبان۱۰۵
علوم فنون یازدهمدکتر آبان۷۵
روش علوم و فنون ۲دکتر آبان۱۳۵

قیمت دی وی دی های اوج یاد گیری متوسطه اول

پایه هفتم

عنوانمدرسقیمت
ریاضیگرشاسبی۲۰۰
فارسیدکتر آبان و استاد احمدی۱۰۰
مهارت های نوشتاری۴۵
عربی مقطعاستاد احمدی و دکتر آبان۹۰

پایه هشتم

عنوانمدرسقیمت
فارسیدکتر آبان۱۲۵
فارسیاستاد احمدی و دکتر آبان۱۲۵
عربیاستاد احمدی و دکتر آبان۹۰
مهارت نوشتاریدکتر آبان۴۵

پایه نهم

عنوانمدرسقیمت
ریاضیمهندس گرشاسبی۴۵۰
زیان انگلیسی درس ۱ تا ۳دکتر محجوبی۸۵
زیان انگلیسی درس ۴ تا ۶دکتر محجوبی۸۵
زیان انگلیسی کاربردی جامعدکتر محجوبی۱۳۵
فارسی۱۰۰
عربیاستاد احمدی۱۰۵
آسان اموز واژگان عربی ۷و۸و۹۴۰
علوم فصل ۱۱ تا ۱۵دکتر شیخی۴۵
مهارت های نوشتاری۹۰

قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه دوازدهم ریاضی

حسابان

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۵۰
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵

ادبیات

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
ادبیات استاد احمدی۲۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی۴۰
روش تست املا و واژکان جامعاستاد احمدی۱۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰
همایش زبان دانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰

عربی

عنوانمدرسقیمت
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰
آموزش عربی استاد احمدی۸۰
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت
دینی درس ۱ و ۲استاد احمدی۴۰
دینی درس ۳ تا ۵استاد احمدی۶۰
آموزش جامع دین و زندگی درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۵استاد احمدی۱۰۰
روش تست درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه یازدهم ریاضی

حسابان

عنوانمدرسقیمت
روش تست تابع حسابان مهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش تابع،معادله وسهمی مهندس شاهانی۱۶۰
معادله حسابان مهندس امیر مسعودی۸۰
تابع جامع حسابان مهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش هندسه تحلیلی مهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
لگاریتم مهندس امیر مسعودی۱۱۵
هندسه مهندس علیشاه۷۰
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش حد و پیوستگی شاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت
الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست ساکن مهندس امیر مسعودی۹۵
روش تست خازنمهندس امیر مسعودی۵۵
آموزش جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش مغناطیس مهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست مغناطیس مهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست القا مهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی


عنوان
مدرسقیمت
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمت
ادبیات استاد احمدی۱۵۰
نگارش استاد احمدی۷۵
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵
همایش ادبیات استاد احمدی۱۰۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی۹۰
خلاقیت در واژگان و املا استاد احمدی۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰

زبان

عنوانمدرسقیمت
زبان درس اولمحبوبی۷۵
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبان محبوبی۱۵۰
آموزش جامع زبان انگلیسی محبوبی۱۸۰
روش تست زنی زبان محبوبی۹۰

عربی

عنوانمدرسقیمت
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۳۰
قواعد عربی استاد احمدی۲۶۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۱۸۰
کتاب دین و زندگی آسان استاستاد احمدی۴۰
روش تست زنی دینی استاد احمدی۲۰۰

کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه دهم ریاضی

حسابان

عنوانمدرسقیمت  
مجموعه، الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله مهندس امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۵۰  
خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰
آموزش جامع مثلثاتمهندس شاهانی ۹۰
توانهای گویا و عبارات جبری مهندس شاهانی ۱۰۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)مهندس امیر مسعودی ۱۰۰
هندسه ریاضیمهندس علیشاه۱۱۰
روش تست ریاضی مهندس علیشاه ۱۴۰
آموزش ریاضی مهندس علیشاه ۲۷۰
آموزش جامع ریاضیمهندس شاهانی۲۴۰
فصل ۱ و ۲ هندسهمهندس شاهانی۱۰۵
فصل ۳ و ۴ هندسهمهندس شاهانی۹۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت  
فیزیک و اندازه گیریمهندس امیر مسعودی ۴۰
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس امیر مسعودی ۶۰
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس امیر مسعودی ۵۰
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۸۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۷۵
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی ۷۵
ترمودینامیکمهندس شاهانی۶۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم مهندس شاهانی ۱۸۰
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ ریاضی مهندس امیر مسعودی ۵۰۵

شیمی

عنوانمدرسقیمت  
کیهان,زادگاه الفبای هستیمهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
ردپای گازها در زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰
آب و آهنگ مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
همایش دهم و یازدهم مهندس عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ کیهان مهندس عارف ربیعیان ۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲ ردپای گازها مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست فصل ۳ آب آهنگ زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمت  
ادبیاتاستاد احمدی ۱۸۰
نگارش ۱ استاد احمدی ۷۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی ۶۰
روش تست زنی ادبیات استاد احمدی ۱۳۵
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی ۱۴۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی ۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی ۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمت  
زبان درس ۱ و ۲محبوبی ۱۵۰
زبان درس ۳ و ۴ محبوبی ۱۵۰
روش تست ریدینگ محبوبی ۴۵
روش تست کلوزتست محبوبی ۴۵
روش تست زبان (دانش زاده)دانش زاده ۱۰۵

عربی

عنوانمدرسقیمت  
عربی درس ۱ تا ۴استاد احمدی ۱۰۵
عربی درس ۵ تا ۸ استاد احمدی ۱۰۵
کتاب آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی ۴۰
تمرین‌های عربی استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اسم و اشاره) استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اعداد) استاد احمدی ۴۰
روش تست عربی استاد احمدی ۲۰۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت  
دین و زندگی درس ۱ تا ۶استاد احمدی ۹۰
دین و زندگی درس ۷ تا ۱۲ استاد احمدی ۹۰
کتاب دینی آسان است استاد احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاب استاد احمدی ۱۱۰
خلاقیت دینی دورس ۱ تا ۱۲ استاد احمدی ۱۸۰

کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه دوازدهم تجربی

ریاضی

عنوانمدرسقیمت
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۰۰
ریاضی مهندس علیشاه۲۱۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت مهندس امیر مسعودی۸۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۷۰
مشتق وکاربرد مشتق مهندس امیر مسعودی۲۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش نوسان وموجمهندس شاهانی۱۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ایمهندس امیر مسعودی۲۴۰
آموزش جامع مهندس علیشاه۱۸۰

شیمی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل ۱و۲مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان۷۰

زیست

عنوانمدرسقیمت
خلاقیت زیست فصل ۱دکتر شیخی۶۰
خلاقیت زیست فصل۲تا۸دکتر شیخی۲۸۵
آموزش زیست فصل ۱ تا ۴دکتر امیری۲۴۰
آموزش فصل ۵تا۸ امیری دکتر امیری ۲۴۰
آموزش زیست جامع دکتر پازوکی۲۴۰
جمع بندی زیست دکتر پازوکی۱۰۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
ادبیات استاد احمدی۲۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی۴۰
روش تست املا و واژکان جامعاستاد احمدی۱۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰
همایش زبان دانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰

عربی

عنوانمدرسقیمت
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰
آموزش عربی استاد احمدی۸۰
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت
دینی درس ۱ و ۲استاد احمدی۴۰
دینی درس ۳ تا ۵استاد احمدی۶۰
آموزش جامع دین و زندگی درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۵استاد احمدی۱۰۰
روش تست درس ۶تا۱۰استاد احمدی۱۰۰قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه یازدهم تجربی

ریاضی


عنوان
مدرسقیمت
معادله و سهمیمهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع معادله و سهمیمهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع تستی تابعمهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتیمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی مهندس امیر مسعودی۱۳۵
آموزش حد و پیوستگیمهندس شاهانی۱۳۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم ودوازدهم)مهندس امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی ( یازدهم و دوازدهم)مهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۰
هندسه فصل ۲ مهندس شاهانی۱۰۵
روش تست زنی هندسه فصل ۲ مهندس شاهانی۴۵
ریاضی جامع مهندس علیشاه۱۴۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۵۰
خلاقیت احتمال مهندس امیر مسعودی۵۰

فیزیک


عنوان
مدرسقیمت
الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست خازن مهندس امیر مسعودی۴۰
روش تست ساکن مهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مغناطیس مهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست القا مهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی


عنوان
مدرسقیمت
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰

زیست

عنوانمدرسقیمت
زیست دکتر شیخی۱۰۰
روش تست زنی زیست دکتر شیخی۱۰۰
خلاقیت در زیست دکتر شیخی۱۰۰
همایش زیست دکتر شیخی۱۵۰
فصل ۱ و ۲ زیست دکتر حسینی نیا۴۰
فصل ۳ تا ۵ زیست دکتر حسینی نیا۶۰
همایش سه روزه زیست شناسی پایه (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی۲۲۵
آموزش جامع دکتر پازوکی۳۲۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمت
ادبیات استاد احمدی۱۵۰
نگارش استاد احمدی۷۵
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵
همایش ادبیات استاد احمدی۱۰۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی۹۰
خلاقیت در واژگان و املا استاد احمدی۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰

زبان

عنوانمدرسقیمت
زبان درس اولمحبوبی۷۵
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبان محبوبی۱۵۰
آموزش جامع زبان انگلیسی محبوبی۱۸۰
روش تست زنی زبان محبوبی۹۰

عربی

عنوانمدرسقیمت
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۳۰
قواعد عربی استاد احمدی۲۶۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۱۸۰
کتاب دین و زندگی آسان استاستاد احمدی۴۰
روش تست زنی دینی استاد احمدی۲۰۰

کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه دهم تجربی

ریاضی

عنوانمدرسقیمت  
مجموعه، الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله مهندس امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۵۰  
خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰
آموزش جامع مثلثاتمهندس شاهانی ۹۰
توانهای گویا و عبارات جبری مهندس شاهانی ۱۰۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)مهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست ریاضی مهندس علیشاه ۱۴۰
آموزش ریاضی مهندس علیشاه ۲۷۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت  
فیزیک و اندازه گیریمهندس امیر مسعودی ۴۰
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس امیر مسعودی ۶۰
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس امیر مسعودی ۵۰
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۸۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۷۵
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی ۷۵
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم مهندس شاهانی ۱۸۰
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربی مهندس امیر مسعودی ۴۷۰

شیمی

عنوانمدرسقیمت  
کیهان,زادگاه الفبای هستیمهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
ردپای گازها در زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰
آب و آهنگ مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
همایش دهم و یازدهم مهندس عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ کیهان مهندس عارف ربیعیان ۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲ ردپای گازها مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست فصل ۳ آب آهنگ زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰

زیست

عنوانمدرسقیمت  
آموزش ۹بعدی زیست فصل ۱ و ۲دکتر شیخی ۴۵
آموزش ۹بعدی زیست فصل ۳ تا ۷ دکتر شیخی ۱۰۰
روش تست زنی زیست دکتر شیخی ۱۰۰
کتاب ۸۵۰ تست زیست به همراه پاسخشبرنگی ۶۰
فصل ۱ و ۲ زیستدکتر حسینی نیا ۱۲۰
فصل ۳ تا ۵ زیست دکتر حسینی نیا ۱۳۵
فصل ۶ و ۷ زیست دکتر حسینی نیا ۷۵
آموزش زیستدکتر دادگستری ۱۳۵
آموزش زیستدکتر امیری ۱۲۰
همایش زیستدکتر شیخی ۱۵۰
خلاقیت قیدنامه زیست شناسیدکتر شیخی ۱۰۰
همایش سه روزه زیست شناسی پایه (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی ۲۲۵
روش تست زیستدکتر حسینی نیا ۸۰
آموزش جامع پازوکیدکتر پازوکی ۲۰۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمت  
ادبیاتاستاد احمدی ۱۸۰
نگارش ۱ استاد احمدی ۷۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی ۶۰
روش تست زنی ادبیات استاد احمدی ۱۳۵
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی ۱۴۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی ۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی ۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمت  
زبان درس ۱ و ۲محبوبی ۱۵۰
زبان درس ۳ و ۴ محبوبی ۱۵۰
روش تست ریدینگ محبوبی ۴۵
روش تست کلوزتست محبوبی ۴۵
روش تست زبان (دانش زاده)دانش زاده ۱۰۵

عربی

عنوانمدرسقیمت  
عربی درس ۱ تا ۴استاد احمدی ۱۰۵
عربی درس ۵ تا ۸ استاد احمدی ۱۰۵
کتاب آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی ۴۰
تمرین‌های عربی استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اسم و اشاره) استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اعداد) استاد احمدی ۴۰
روش تست عربی استاد احمدی ۲۰۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت  
دین و زندگی درس ۱ تا ۶استاد احمدی ۹۰
دین و زندگی درس ۷ تا ۱۲ استاد احمدی ۹۰
کتاب دینی آسان است استاد احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاب استاد احمدی ۱۱۰
خلاقیت دینی دورس ۱ تا ۱۲ استاد احمدی ۱۸۰تلفن کنکور آسان است