">قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه یازدهم ریاضی - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۶۶۰۴۵۱۲
مشاوره و برنامه ریزی رایگان ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶

قیمت دی وی دی های اوج یادگیری پایه یازدهم ریاضی

حسابان

عنوانمدرسقیمت
روش تست تابع حسابان مهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش تابع،معادله وسهمی مهندس شاهانی۱۶۰
معادله حسابان مهندس امیر مسعودی۸۰
تابع جامع حسابان مهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش هندسه تحلیلی مهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
لگاریتم مهندس امیر مسعودی۱۱۵
هندسه مهندس علیشاه۷۰
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش حد و پیوستگی شاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت
الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست ساکن مهندس امیر مسعودی۹۵
روش تست خازنمهندس امیر مسعودی۵۵
آموزش جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش مغناطیس مهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست مغناطیس مهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست القا مهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی


عنوان
مدرسقیمت
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمت
ادبیات استاد احمدی۱۵۰
نگارش استاد احمدی۷۵
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵
همایش ادبیات استاد احمدی۱۰۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی۹۰
خلاقیت در واژگان و املا استاد احمدی۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰

زبان

عنوانمدرسقیمت
زبان درس اولمحبوبی۷۵
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبان محبوبی۱۵۰
آموزش جامع زبان انگلیسی محبوبی۱۸۰
روش تست زنی زبان محبوبی۹۰

عربی

عنوانمدرسقیمت
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۳۰
قواعد عربی استاد احمدی۲۶۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۱۸۰
کتاب دین و زندگی آسان استاستاد احمدی۴۰
روش تست زنی دینی استاد احمدی۲۰۰پاسخی بگذارید

تلفن کنکور آسان است