"> حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم 1401
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم 1401

حذفیات دروس عمومی و اختصاصی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی برای امتحانات نهایی ۱۴۰۱ به طور دقیق توسط آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد اما دانش آموزان با توجه به حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ می توانند مطالعه داشته باشند.

حذفیات احتمالی دروس عمومی امتحانات نهایی ۱۴۰۱

حذفیات دروس عمومی امتخانات نهایی ۱۴۰۱ برای دانش آموزان هر دو رشته تجربی و ریاضی مشترک می باشد.

درسمبحث حذف شده

سلامت و بهداشت
۲،۵،۹،۱۲،۱۴
آموزش عربی، زبان قرآنبخش ترجمه جمله های عربی به فارسی « اعلموا» و تمرینات سوال طرح نشود.
البحث العلمی (پژوهش)
فارسیگنج حکمت
روان خوانی/ شعر خوانی
نگارشمثل نویسی
شعر گردانی
حکایت نگاری
تربیت بدنیچگونه بسکتبال بازی کنیم؟
چگونه فوتسال بازی کنیم؟
چگونه هندبال بازی کنیم؟
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران)نماهای : ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه بانکی پوردروس ۱، ۴، ۵، ۲۰، ۲۱ و فصول ۳ و ۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه میر محمد صادقیدروس ۲ ،۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷

حذفیات احتمالی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۱

حذفیات فیزیک دوزادهم تجربی امتحان نهایی خرداد

درسمبحث حذف شده
فصل ۱فصل ۱ : بخش ۱-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲فصل ۲ : بخش ۲-۳ ، ۲-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۳از « ادراک شنوایی» در صفحه های ۷۳ تا سر بخش ۳-۷، صفحه ۸۶ تا ۸۸ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴بخش ۴-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی ۳ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات زیست شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱گفتار ۱ : از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
گفتار ۳ : از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل ۲از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ۱
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار۲
فصل ۳از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
فصل ۴از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
فصل ۵از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
فصل ۶از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
فصل ۷از مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
فصل ۸از زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱بخش ۴-۱ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲بخش ۲-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با ان در انتهای فصل
فصل ۳صفحه ۸۱ از «ادراک شنوایی» تا آخر فصل و پرسش های و مسئله ای مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴صفحه ۹۹ و ۱۰۰؛ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور»، صفحه ۱۰۸ از «موج استاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۵بخش ۵-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۶بخش های ۶-۳ و ۶-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی ۳ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
دین و زندگی ۳درس ۱۱،۱۲،۱۳
فلسفه ۳دروس چهارم، نهم و دوازدهم و صفحات ۷۸،۷۹،۸۲،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱
جامعه شناسی ۳درس دوم و تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب
ریاضی آمار ۳درس دوم تا صفحه ۶۰
علوم و فنون ادبیخود ارزیابی
کارگاه تحلیل فصل
تاریخ ۳درس ۱ و ۲
تحلیل فرهنگیفصل اول درس ۳ بخش ( تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی)
صفحات ۱۷ تا ۲۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۳ تا ۵۸

برنامه ریزی امتحانات نهایی ۱۴۰۱

با توجه به تاثیر مثبت معدل کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان در کنکور ۱۴۰۰، کسب نمرات بالا در آینده دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

به دانش آموزانی که هدف قبولی در رشته های برتر را دارند و والدینی که آینده دانش آموز برای آن ها حائز اهمیت است، داشتن برنامه ریزی درسی همراه با مشاور تحصیلی، که روش مطالعه دروس را آموزش داده و از دانش آموز خواستار گزارش مطالعه مطابق با برنامه ریزی بوده و دلسوزانه پیگیر مطالعه دانش آموز باشد را توصیه می کنیم.

حذفیات احتمالی امتحانات نهایی نهم ۱۴۰۱

اطلاع از حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ پایه نهم، جهت داشتن مطالعه دقیق و جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموزان و برنامه ریزی بر اساس آن بسیار کاربردی است.

حذفیات دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۱ پایه نهم پس از انتشار توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

درسمبحث حذف شده
پیام های آسماندرس ۳
آموزش قرآنحفظ پیام و آیات منتخب
قواعد و تلفظ حروف
مباحث شناخت
انس با قرآن در خانه
عربی، زبان قرآنکنز الحکمه / نور السماء
البحث العلمی (پژوهش)
بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «بدانیم و تمرینات» سوال طرح نمی شود.
فارسیحکایت / کارگروهی
روان خوانی / شعر خوانی
نگارشتصویر نویسی / حکایت نگاری/ مثل نویسی
فرهنگ و هنرنگارشتار
عکاسی
خوشنویسی کلیه دروس
هنرهای زیر لاکی
سوزن دوزی های سنتی
هنر های آوایی: کلیه دروس
ریاضیاتاین کتاب ها درس مطالعه آزاد ندارند.
تربیت بدنیمهارت های هندبال
مهارت های بسکتبال
مهارت های والیبال
کار و فناوریتاسیسات مکانیکی
عمران / خودرو
پایش رشد و تکامل کودک
صنایع دستی ( برجسته کاری روی مس)
برق / ساز و کار حرکتی
مطالعات اجتماعی۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴
علوم تجربیفصل ۲: یون ها در بدن ما
فصل ۳: از ابتدای فصل تا ابتدای چرخه کربن، از نفت خام تا ابتدای ترکیب های نفت خام، از پلاستیک های ماندگار تا آخر فصل
فصل ۵ : از اصطکاک تا آخر فصل
فصل ۷ : از صفحه ۸۰ تا آخر فصل
فصل ۸ : از صفحه ۹۲ تا آخر فصل
فصل ۹ : از سطح شیبدار تا آخر فصل
فصل ۱۰ : از شهاب سنگ ها تا آخر فصل
فصل ۱۲ : از گیاهانی که آوند ندارند تا آخر فصل
فصل ۱۳ :کرم های پهن، کرم های لوله ای و کرم های حلقوی
فصل ۱۴ : ماهی ها تا ابتدای دوزیستان
فصل ۱۵ : از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل
زبان انگلیسیreview
role play
آمادگی دفاعیدروس ۲، ۴، ۵، ۶، ۷

مشاوران اوج یادگیری، با داشتن تخصص و تجربه در زمینه برنامه ریزی، شما را در مسیر رسیدن به موفقیت همراهی می کنند.

برای دریافت برنامه ریزی اختصاصی مشاوران اوج یادگیری با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید.

5 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

    نه به امتحانات حضوری نهههههه نهههههه نههههه
    دلتون برای ما نسوخته برای خانواده هامون بسوزه
    چرا ماهایی که این دو سال درست درس خوندیم باید به آتیش تنبلایی که تقلب می کردن بسوزیم
    عادلانه نیست

    با سلام حذفیات فقط مختص دانش آموران امسال میباشد یا برای دانش آنوزان شبانه و بزرگسال هم مشابه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است